[http://haiti.hsquared.be]
[./page_3.html]
[http://www.cunina.org]
[./pages/02alhome.html]
[http://www.cunina.org]
[./pages/02alform.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Op stap met de haitiaanse jeugd
Het Project Mamosa

«Mamosa» werd officieel opgericht in 1995, als voortzetting van een opvang van studenten in de hoofdstad, waarmee effectief begonnen was in 1989, door het huren van een woonst in Port-au-Prince, waarin studenten uit het binnenland een thuis vonden. Sinds 1995 werd een vrij grote woning gehuurd en Mamosa blijft aldus zijn taak vervullen als onthaalhuis voor studenten en eveneens als draaischijf voor heel wat activiteiten met en voor jeugd. De naam Mamosa is een letterwoord samengesteld uit de beginletters van drie dorpen vanwaar de eerste bewoners van het home afkomstig waren : Marmont, Mombin Crochu en Saltadère.

Sprekend over de jeugd gaat het dan in het bijzonder over:
  1. De bewoners van Home Mamosa
  2. De 120 kinderen die genieten van een peterschap via «CUNINA»
  3. De vele andere jonge mensen, vooral studenten die op één of andere manier betrokken zijn met huize Mamosa.
  4. De meer dan 400 ingeschreven leden van de sportbond Banzaï

Het onthaalhuis is gelegen aan de rand van de hoofdstad (Delmas) in een vrij rustige wijk en alles bijeen gunstig gelegen in functie van het schoolgaan van de bewoners.
Het adres is: Mamosa / Rue Richard Jules # 10 / Delmas 75 Met de post : Mamosa / B.P. 19525 / HT-6112 Port-au-Prince / Haïti.

De bewoners van “Mamosa»

Op 1 october 2011 telt Mamosa 30 vaste bewoners. 28 jongeren en 2 volwassenen. Bij deze jongeren zijn er 3 jongens en 25 meisjes. In de mate van het mogelijke worden vertrekkers (kinderen die afstuderen en werk vinden) vervangen door nieuwkomers.
Twee onder hen zijn afgestudeerd, 13 zijn er aan hogere studies bezig, 10 zijn er op de middelbare school en 1 in de lagere school, 1 in technisch onderwijs. Eén, mentaal gehandicapt, gaat niet meer naar school, maar volgt muzieklessen aan huis.
Melanie Georges is de moeder van de familie en zorgt met veel toewijding voor de keuken en de organisatie van het huis. Ze laat zich nu helpen door Renette die twee keer in de week voor de was komt zorgen en Jadilia die halftijds het huis mee proper komt houden. Ik zorg ervoor dat het project kan overleven, dit niet zonder moeilijkheden. Er is een zeer goede verstandhouding tussen de leden van het veelkleurige gezin en de resultaten die ze halen op school zijn bevredigend. De huistaken worden trouw verricht en we houden een paar bijeenkomsten in « familie » om een evaluatie te maken.  Tijd en energie gaat naar de organisatie van het huis, het regelen van de huishuur, het voorzien in het onderhoud, en regelen van de huistaken, de begeleiding van de studenten, het voorzien in gezondheidszorg en het houden van regelmatige evaluatiebijeenkomsten.

Peterschappen en CUNINA

Elf van de studenten die in Mamosa wonen genieten van een peterschap via CUNINA. Daarbuiten zijn er nog een honderdtal andere kinderen die niet in Home Mamosa wonen die via dezelfde organisatie van een financiële adoptie genieten zodat hun schoolgaan verzekerd is.

Cunina is een Belgische NGO die door middel van gepersonaliseerde  peterschappen en onderwijsondersteunende projecten zoveel mogelijk kinderen in haar partnerlanden naar school wil sturen en zo haar steentje bijdraagt aan millenniumdoelstelling 2: basisonderwijs voor iedereen. De naam Cunina komt van het Latijns en betekent ‘Godin van de Wieg’. De plaats waar je wieg staat bepaalt vaak de kansen die je krijgt in het verdere leven.

Cunina gelooft dat ieder kind, waar ook ter wereld, uniek is, eigen capaciteiten en talenten heeft en in staat is tot leren.

Door middel van 30 euro per maand kan  een peetouder een kind naar school sturen en hem/haar kansen geven op een betere toekomst. 25 euro gaat integraal naar de onderwijskosten van het kind, de overig 5 euro wordt besteed aan administratiekosten. Cunina staat voor een persoonlijke aanpak, zowel naar de peetouders als de petekinderen toe. Peetouders zijn geen nummers. Er wordt groot belang gehecht aan de persoonlijke opvolging van ieder dossier, er worden regelmatig peetouderbijeenkomsten en inleefreizen georganiseerd en de peetouder kan via briefwisseling een persoonlijke band opbouwen met zijn petekind.

Daar waar de levensomstandigheden zo schrijnend zijn dat overleven een dagdagelijkse bezigheid is, worden onderwijsonder­steunende projecten opgezet. Deze komen tegemoet aan de basisbehoeften als onderdak, voeding, en medische zorg, waardoor de mogelijkheid om onderwijs te volgen verhoogd wordt.

Sport en culturele activiteiten

Sport is en blijft een excellent middel om jeugd bij elkaar te brengen. Dit besef leidde tot het initiatief een sportbond op te richten waarin de keuze viel op volleybal. De Sportbond «Banzaï» opgericht in mei 1996, telt nu over de 400 leden. Er zijn steeds heel wat activiteiten voorzien in een gevarieerd programma, waaronder in ’t bijzonder: Sportactiviteiten, trainingssessies voor verschillende groepen tot drie maal per week, ttz de ploegen die compétitie spelen en de beloften (Initiatie in Volleybal), organisatie van competities, deelname aan competities voor verschillende categorieën, de organisatie van eigen tornooien, de organisatie van een jaarlijks sportkamp, excursies, bijeenkomsten en discussiegroepen, uitgave van 3 tot 4 nummers per jaar van het krantje van de sportbond. En verder zijn er dan nog de culturele activiteiten.

Preventie van AIDS

Aids is zeer sterk aanwezig in Haïti en de meest kwetsbare groep t.o.v. van dit fenomeen zijn zeker de jongeren. Het feit van met zoveel jongeren te doen te hebben eist om acties ter preventie van AIDS in te schakelen binnen de Mamosa activiteiten. Dit gebeurt concreet door vorming aan deze jonge mensen aangeboden over jeugd en seksualiteit, preventie van Aids, opvoeding tot geweldloos gedrag. Verder wordt animatie rond aids- preventie ingebracht tijdens sportactiviteiten, zoals het traditioneel interne tornooi van de club Banzaï ter gelegenheid van de internationale dag van Aids-preventie (1 december). Op die manier wil men bij de jeugd de zin voor verantwoordelijkheid opwekken ten overstaan van hun eigen gezondheid en deze van de maatschappij.
                                    
Financieel 

Tot nu toe kon het project het hoofd boven water houden, dank zij de steun van zovele vrienden. Nu we in ons eigen huis wonen is de last voor de huishuur weggevallen. Toch is het draaiend houden van het onthaalhuis een zware financiele opgave. De schoolonkosten liggen enorm hoog en de levensduurte is drukkend. Het budget voor publiek vervoer weegt zwaar door. Onvoorziene uitgaven voor gezondheidszorg zijn ook een zware last, aangezien we op geen enkele vorm van ziekteverzekering kunnen rekenen.

De aardbeving van 12 januari 2010

Het huis werd totaal verwoest door deze aardbeving die amper 30 seconden duurde. Alle kostgangers overleefden de ramp. Informatie over dit onheil en de steunacties daarna ontstaan op http://haiti.hsquared.be

Dank zij deze steunacties die een onverwacht resultaat kenden, zijn we ondertussen kunnen verhuizen naar onze eigen woonst, die we dank zij de ruime binnenkoer die we er bij kregen konden uitbreiden Die werken werden ondertussen voltooid.De bouw van 6 nieuwe kamers, een bureau voor de administratie van de peterschappen en een buitenkeuken, gemeubeld kostte uiteindelijk 59.550,72 Euro. Een hartelijk “dank u” aan allen die door hun bijdragen dit hebben mogelijk gemaakt ! Alle kostgangers hebben sinds begin september hun nieuwe kamers kunnen betrekken.
Mamosa
Onthaal
Mensen in Belgie
die het project
Mamosa
willen steunen
en een attest willen
voor de belastingen
vanaf 30 Euro
op jaarbasis
kunnen dat
via SOS-Scheut
Rekeningnummer
000-0901974-68
Voor het project :
02.509.008
/ F.J.-P.S.
/ Hoet Jan
/ Delmas-Ha
  
logo van Cunina
De mamosa familie op 17 october 2011